Looking for help?
Print

การแก้ไขต้นทุนสินค้า

ขั้นตอนการแก้ไขต้นทุนสินค้าเพื่อกำหนด ต้นทุนสินค้าของแต่ละ SKU สามารถทำได้ดังนี้

ที่ “หน้าหลัก” เลือกเมนู “สต๊อกสินค้า”

เลือก “การจัดการสต๊อกสินค้า”

เลือก สินค้าที่ต้องการแก้ไขต้นทุน

ทำการแก้ไขข้อมูล ราคาต้นทุน จากนั้น กด “เสร็จสิ้น”

Previous การสร้างสินค้า
Next การลบสินค้า