นโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขการให้บริการนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

เว็บไซต์ Clicksbiz ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) 

เงื่อนไขการให้บริการลูกค้านี้เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท  ไดนามิค ไอที โซลูชั่น จำกัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 36 ถนนกรุงเทพ-กรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “Clicksbiz” หรือ “บริษัท”) กับผู้ใช้บริการ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) ที่ใช้บริการระบบ Clicksbiz ผ่านเว็บไซต์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) 

  1. ข้อกำหนดทั่วไป

1.1 Clicksbiz เป็นผู้ให้บริการระบบหรือแพลตฟอร์มบริหารสต็อก จัดการร้านค้าออนไลน์ ครบวงจรผ่านทางเว็บไซต์ โดยผู้ใช้บริการสามารถขายสินค้า จัดการคำสั่งซื้อ จัดการคลังสินค้า รวมไปถึงใช้บริการส่งพัสดุ เรีบกรถเข้ารับพัสดุกับพารท์เนอร์ขนส่งต่างๆได้ในที่เดียว ในสัญญานี้แจ้งให้ผู้ใช้บริการว่า Clicksbiz ไม่ใช่บริการขนส่งพัสดุ แต่เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการขนส่งผ่านระบ Clicksbiz เท่านั้น

1.2 ผู้ใช้บริการเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็ได้ 

1.3 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งการใช้บริการจะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไข โดยบริษัทอาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการได้ไม่ว่าในเวลาใด โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 

1.4 บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือยกเลิกบริการ ไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวหรือตลอดไปได้ตลอดเวลาโดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทั้งนี้ การยกเลิกหรือระงับบริการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ ย่อมไม่กระทบถึงหนี้ใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการยังคงค้างชำระอยู่กับบริษัท รวมทั้ง ไม่เป็นการลบล้างสิทธิหรือความรับผิดใด ๆ ที่บริษัทและผู้ใช้บริการมีอยู่ หรือได้เกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลของการยกเลิกหรือระงับบริการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการดังกล่าว

1.5 ในกรณีที่มีข้อผิดพลาด ข้อสงสัย และ/หรือข้อโต้แย้งในการเรียกเก็บค่าบริการจัดส่งพัสดุ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องแจ้งความผิดพลาดนั้นเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทแจ้งเก็บค่าบริการจัดส่งพัสดุ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงผ่านช่องทางการสมัครสมาชิก,อีเมล,Facebook Login, Google Login รวมถึงการเก็บข้อมูลจากบุคคลที่สามเช่น ผ่านการค้นหาผ่าน Search engine หรือพารท์เนอร์ทางธุรกิจของเรา
  2. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านในกรณีที่สมัคร (Sign up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์ Clicksbiz จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่คลังสินค้า/ที่อยู่ร้านค้า (Warehouse/Shop Address) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone number) และ E-mail เป็นต้น 
  3. บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่น จำกัด (Dynamic IT Solutions co.,ltd) ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ทั้งนี้บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่น จำกัด (Dynamic IT Solutions co.,ltd) ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. Clicksbiz จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อและ E-mail  เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์ Clicksbiz เท่านั้น
  2. Clicksbiz ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้เก็บรวมรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด
  3. Clicksbiz อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการใหม่ในอนาคตของทางบริษัทและแนวโน้มของตลาดเพื่อช่วยในการส่งเสริมการขาย ซึ่งทางบริษัทอาจนำไปใช้เพื่อปรับปรุง ปรับเปลี่ยน แก้ไข และพัฒนาระบบ โดยทางบริษัทให้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้แก่พันธมิตรที่เป็นบุคคลภายในองค์กรเพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมโปรโมชั่น โดยที่การจัดกิจกรรมทางการตลาดดังกล่าวเราจะแจ้งล่วงหน้าและสื่อสารในวิธีการและรูปแบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลและสื่อเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอาจจำหน่าย ทำการตลาด ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการรับข้อมูลโฆษณาทางการตลาดได้ตลอดเวลาโดยการแจ้งมายังบริษัท ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แพลตฟอร์ม Facebook และ Tiktok หรืออื่นๆตามบริษัทเห็นสมควร

มาตรการในการรักษาความปลอดภัย

Clicksbiz จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยทางบริษัทได้มีมาตรการด้านความปลอดภัยและมีเพียงเฉพาะฝ่ายพัฒนาระบบเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้มีความประสงค์ให้ทางบริษัทลบข้อมูลส่วนตัวตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งได้ทันที