นโยบายการคืนเงิน


ผู้ซื้อจะต้องส่งคำร้องของผู้ซื้อผ่านทาง info@clicksbiz.com หรือทาง Line Official : @clicksbiz

 

ClicksBiz จะเป็นผู้พิจารณาคำร้องขอคืนเงินและคืนสินค้าของคุณภายใต้ดุลยพินิจของ ClicksBiz แต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ซื้อรับทราบและตกลงว่าผลการพิจารณาของ ClicksBiz ถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด และรับรองและตกลงว่าผู้ซื้อจะไม่ดำเนิการทางคดีหรือยื่นข้อเรียกร้องใดๆ ต่อ ClicksBiz หรือต่อบริษัทในกลุ่มของ ClicksBiz จากการพิจารณาดังกล่าว

 

 


ค่าใช้จ่ายในการจัดการออเดอร์

 

ลำดับ กรณี ชดใช้ ไม่ชดใช้
1 กรณีระบบขัดข้อง ตัดออเดอร์ในการดำเนินงานไม่ตรงกับการทำงานจริง /
2 กรณีที่ส่งสินค้าแบบ COD แล้วลูกค้าปลายปฎิเสธรับ /
3 กรณีลูกค้าดำเนินการแพ็คสินค้าผิดแล้วทำการยืนยันการแพ็คเสร็จสิ้นแล้ว แต่ต้องการแพ็คสินค้าใหม่ /

 

หมายเหตุ

– กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเดบิต ที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45 – 60 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากบริษัทฯ โดยที่จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า

– กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทางการโอนเงิน จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากบริษัท (หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารประกอบการคืนเงินจากลูกค้าครบถ้วนแล้ว)

 

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า