นโยบายเว็บไซต์ (Website Policy) และเงื่อนไขการให้บริการ

ข้อตกลงการใช้บริการของ Clicksbiz 

 1. วัตถุประสงค์

บทนำ

ขอต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม (“ไซต์”) โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้ไซต์นี้หรือเปิดบัญชี Clicksbiz  (“บัญชี”) เพื่อที่คุณจะได้ทราบถึงสิทธิและข้อผูกพันตามกฎหมายของคุณอันเกี่ยวเนื่องกับบริษัทไดนามิค ไอที โซลูชั่น จำกัดและบริษัทในเครือ (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “Clicksbiz”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา” ) “บริการ” ที่เราจัดไว้ให้หรือทำให้ใช้งานได้รวมถึง (ก) ไซต์ (ข) บริการที่จัดไว้ให้โดยไซต์และโดยซอฟต์แวร์ (ค) ข้อมูลข่าวสารทั้งหมด หน้าที่เชื่อมโยง คุณสมบัติ ข้อมูล ข้อความสั้นๆ รูปภาพ ภาพถ่าย กราฟฟิค เสียง วิดีโอ แท็ก เนื้อหา โปรแกรม หรือวัสดุอื่นๆที่ทำให้ใช้งานได้ผ่านทางไซต์หรือบริการที่เกี่ยวกับไซต์ 

1.1  Clicksbiz  ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์หรือในธุรกิจเกี่ยวข้องซึ่งเป็นระบบตัวช่วยจัดการบริหารสต็อกสินค้า จัดการคำสั่งซื้อ จัดการขนส่งรวมถึงส่วนส่งเสริมการขายต่างๆ

1.2 ก่อนจะเป็นสมาชิกของไซต์ คุณจะต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนด นโยบาย และเงื่อนไขทั้งหมดในและที่เชื่อมโยงกับเงื่อนไขการให้บริการนี้และคุณจะต้องยินยอมรับการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

1.3 Clicksbiz ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกไซต์นี้หรือบริการทั้งหมดบางส่วนได้ตลอดเวลา จำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของไซต์หรือบริการโดยใช้ดุลยพินิจของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิด

1.4 Clicksbiz ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้คุณเข้าถึงไซต์หรือบริการ หรือปฏิเสธที่จะอนุญาตให้คุณเปิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 

โดยการใช้บริการหรือเปิดบัญชี Clicksbiz คุณได้ให้การยอมรับและความยินยอมที่เพิกถอนไม่ได้ต่อข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างถึงในที่นี่

หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ โปรดงดใช้บริการหรือเข้าถึงไซต์ของเรา หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะให้คำยินยอมต่อข้อกำหนดนี้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณ (“นิติภาวะ”) คุณจะต้องขออนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อเปิดบัญชี และพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายดังกล่าวต้องเห็นด้วยกับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ทราบว่าคุณบรรลุนิติภาวะแล้วหรือยัง หรือไม่เข้าใจความในข้อนี้ โปรดอย่าสร้างบัญชีจนกว่าจะได้ขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว หากคุณคือพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่กำลังสร้างบัญชี คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้แทนผู้เยาว์และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานบัญชีหรือบริการของบริษัททั้งหมดจากการใช้บัญชีดังกล่าว ไม่ว่าบัญชีดังกล่าวจะเปิดอยู่แล้วในขณะนี้หรือสร้างในภายหลังก็ตาม

 การใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการ จึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นในที่ Clicksbiz ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ 

 1. ความเป็นส่วนตัว

2.1 ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญมากและเพื่อให้คุ้มครองสิทธิของคุณได้ดีขึ้น เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของ https://www.clicksbiz.com/privacy-policy-2/ เพื่ออธิบายแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวในรายละเอียด โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้เข้าใจว่า Clicksbiz เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณและ/หรือการใช้งานบริการของคุณอย่างไร (“ข้อมูลของผู้ใช้”) โดยการใช้บริการหรือให้ข้อมูลทางไซต์ คุณ:

(ก) ยินยอมให้ Clicksbiz  เก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับเนื้อหา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลของผู้ใช้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

(ข) ตกลงและยอมรับว่าสิทธิการเป็นเจ้าของในข้อมูลของผู้ใช้เป็นของ Clicksbiz และของคุณร่วมกัน

(ค) จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลของผู้ใช้ของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก Clicksbiz เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

 1. สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด

3.1 Clicksbiz มอบสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดและเพิกถอนได้ในการเข้าถึงและใช้บริการตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของเงื่อนไขการให้บริการนี้ เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อตราสินค้า โลโก้ที่แสดงในไซต์ของ Clicksbiz และหากเหมาะสม เป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ถือกรรมสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในไซต์ ไม่มีการมอบสิทธิหรือสิทธิ์การใช้งานทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บุคคลใดที่เข้าถึงไซต์เพื่อใช้งานหรือลอกเลียนแบบ และไม่มีบุคคลใดที่เข้าถึงไซต์จะสามารถอ้างสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในไซต์นี้ได้ โดยการใช้หรือเข้าถึงบริการ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และกฎหมายที่บังคับใช้อื่นๆ ทั้งหมด ที่คุ้มครองบริการ ไซต์ และเนื้อหาในไซต์ คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ต่อ ส่งต่อ แสดงแก่สาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ให้เช่า ขาย หรือสร้างงานอนุพันธ์จากส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ ไซต์ หรือเนื้อหาในไซต์ คุณยังจะต้องไม่สะท้อนหรือตีกรอบส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเนื้อหาในไซต์นี้บนเซิร์ฟเวอร์อื่นใด หรือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่น โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา นอกจากนี้ คุณตกลงว่าจะไม่ใช้โรบอต สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการที่ทำด้วยมือเพื่อเฝ้าติดตามหรือคัดลอกเนื้อหาของเรา โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา (คำยินยอมดังกล่าวจะถือว่ามอบให้สำหรับเทคโนโลยีเครื่องมือค้นหามาตรฐานที่ใช้โดยเว็บไซต์ค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อนำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมายังเว็บไซต์นี้)

 1. ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ที่เราจัดไว้ให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของเงื่อนไขการให้บริการนี้ Clicksbiz สงวนสิทธิ์ทั้งหมดต่อซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งโดย Clicksbiz ในที่นี้ สคริปต์หรือรหัสของบุคคลภายนอก ที่เชื่อมโยงไปยังหรืออ้างถึงจากบริการ บุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของสคริปต์หรือรหัสดังกล่าวเป็นผู้มอบสิทธิ์การใช้งานให้แก่คุณ ไม่ใช่มอบให้โดย Clicksbiz 

 1. บัญชีและความปลอดภัย

5.1 การทำงานบางอย่างของบริการของเราต้องมีการลงทะเบียนบัญชีโดยสามารถสมัครผ่านทางอีเมลและรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบผ่านทางเฟสบุคหรือบัญชี Google ที่มีอยู่แล้ว หากคุณเลือกบัญชีผู้ใช้ที่ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ Clicksbiz เห็นว่าสร้างความขุ่นเคืองหรือไม่เหมาะสม Clicksbiz มีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณได้ คุณอาจสามารถใช้บัญชีเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ซึ่งเราอนุญาตให้เข้าถึงได้ หรือที่เชื่อมโยงกันหรือทำงานร่วมกัน  Clicksbiz  ไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลภายนอก ฟังก์ชั่นการทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้น หากคุณกระทำการดังกล่าว เงื่อนไขการให้บริการของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้น รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง หากแตกต่างจากเงื่อนไขการให้บริการและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อาจบังคับใช้กับการใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้นของคุณ

5.2 คุณตกลงที่จะ (ก) เก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับและใช้เฉพาะบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเมื่อเข้าสู่ระบบ (ข) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณออกจากระบบบัญชีเมื่อสิ้นสุดแต่ละเซสชันบนไซต์ (ค) แจ้ง Clicksbiz ทันทีหากมีการใช้บัญชีผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต (ง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีของคุณถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชรผู้ใช้และบัญชีของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำกิจกรรมหรือทำการใช้งานดังกล่าวก็ตาม Clicksbiz จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้รหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้อนุญาต หรือการที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตามความในส่วนนี้

5.3 ผู้ใช้สามารถยกเลิกบัญชีของตนได้หากแจ้งให้ Clicksbiz ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมทั้งทางอีเมลที่ marketing@dits.co.th) ว่าประสงค์ที่จะดำเนินการดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงการยกเลิกดังกล่าว ผู้ใช้ยังคงต้องรับผิดชอบและรับผิดต่อธุรกรรมใดก็ตามที่ยังทำไม่เสร็จสิ้น (ไม่ว่าจะเริ่มก่อนหรือหลังการยกเลิกดังกล่าว) การจัดส่งผลิตภัณฑ์ การชำระค่าผลิตภัณฑ์ หรืออย่างอื่นที่คล้ายกัน และผู้ใช้จะต้องติดต่อ Clicksbiz หลังจากได้ดำเนินการและทำธุรกรรมที่ยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมดให้เสร็จสิ้นในทันทีและอย่างมีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ Clicksbiz ไม่ต้องรับผิด และจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการตามส่วนนี้ ผู้ใช้จะสละสิทธิ์ในการเรียกร้องใดๆ และทั้งหมดบนพื้นฐานการดำเนินการดังกล่าวโดย Clicksbiz 

5.4 คุณสามารถใช้บริการและ/หรือเปิดบัญชีได้ต่อเมื่อคุณอาศัยอยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตจากเรา ซึ่งจะมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว

 1. เงื่อนไขการใช้งาน

6.1 สิทธิ์การใช้งานไซต์นี้และบริการมีผลจนกว่าจะมีการยกเลิก สิทธิ์การใช้งานนี้จะยกเลิกตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ หรือเมื่อคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไข 

การให้บริการนี้ ในกรณีดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่ Clicksbiz เพื่อให้การยกเลิกดังกล่าวมีผล

6.2 คุณตกลงที่จะไม่:

(ก) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือแสดงเนื้อหาในลักษณะที่ผิดกฎหมาย เป็นภัย คุกคาม ขู่เข็ญ ข่มขู่ ทำให้เป็นทุกข์ ล่วงละเมิด หลอกลวง ทำให้เสื่อมเสีย หยาบคาย อนาจาร หมิ่นประมาท ละเอียดอ่อนทางการเมือง ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ดูหมิ่น เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ 

(ข) ละเมิดกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับข้อจำกัดการส่งออกและการนำเข้า สิทธิของบุคคลภายนอก หรือนโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัด ของเรา

(ค) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อหรือกระทำเนื้อหาใดๆ ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ผู้เยาว์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง หรือ ใช้บริการเพื่อทำอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใดก็ตาม

(ง) ใช้บริการหรืออัปโหลดเนื้อหาเพื่อปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด

(จ) ปลอมแปลงส่วนหัวหรือปรับเปลี่ยนรหัสประจำตัวเพื่อปิดบังแหล่งกำหนดของเนื้อหาที่ส่งต่อผ่านบริการ

(ฉ) ลบประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ออกจากไซต์

(ช) เป็นต้นเหตุ อนุญาตหรือมอบอำนาจให้ทำการดัดแปลง สร้างงานอนุพันธ์ หรือแปลบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก Clicksbiz 

(ซ) ใช้บริการเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกหรือในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตตามสิทธิ์การใช้งานที่ให้ไว้ในที่นี้

(ฌ) แทรกแซง ปรับเปลี่ยน หรือขัดขวางบริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการหรือการใช้งานของผู้ใช้คนอื่นและการเพลิดเพลินกับบริการ หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด กระบวนการ นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับไซต์

(ญ) เปิดใช้หรือมีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีเพื่อกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดหรือวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการนี้

(ฎ) สั่ง หรือ สนับสนุนให้ผู้ใช้ทำธุรกรรมนอกไซต์

(ฏ) ปรับเปลี่ยนราคาของสินค้าหรือแทรกแซงบัญชีรายชื่อสินค้าของผู้ใช้รายอื่น

(ฐ) ลงรายการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญหาของบุคคลภายนอกหรือ ใช้บริการในลักษณะที่จะละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือ

(ฑ) ลงรายการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญหาของบุคคลภายนอกหรือ ใช้บริการในลักษณะที่จะละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือ

(ฒ) เก็บเกี่ยวหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของบัญชีคนอื่น รวมถึง โดยไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

(ณ) ละเมิดสิทธิต่างๆ ของ Clicksbiz ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการลวงขายในเรื่องนั้นๆ ด้วย

(ด) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลอื่น ใช้งานได้

(ต) ดำเนินการหรือเข้าร่วมในการกระทำที่อาจส่งผลเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ปิดใช้งาน สร้างภาระหนัก หรือทำให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการมีข้อบกพร่อง

 1. การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของเรา

7.1 การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายใดๆของ Clicksbiz อาจส่งผลให้มีการดำเนินการหลายประการดังต่อไปนี้ 

 • บัญชีรายชื่อถูกลบ
 • ถูกจำกัดสิทธิพิเศษของบัญชี
 • บัญชีถูกระงับและยกเลิกในเวลาต่อมา
 • ถูกดำเนินคดีอาญา
 • ถูกดำเนินคดีทางเพ่ง
 1. การเติมเครดิตและการชำระเงิน

8.1 Clicksbiz จัดให้มีการชำระเงินผ่าน Ksher Payment Gateway Service ช่องทางเดียวรวมถึงวิธีการซึ่งระบุไว้ต่อไปนี้ ทั้งนี้ Clicksbiz  สงวนลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะแก้ไข ระงับ หรือยกเลิกวิธีการชำระเงินประเภทใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 1. Ksher Payment Gateway Service 

การชำระผ่าน Ksher รองรับการชำระผ่านบัตรเดบิต/เครดิต,VISA,Mastercard,JCB และ UnionPay, พร้อมเพย์, internet banking, Truemoney, Shopeepay หรือกระเป๋าเงินดิจิตอลอย่าง WeChat pay และ Alipay 

 1. Clicksbiz Seller Clickspoint

9.1 Clicksbiz Seller Clickspoint เป็นส่วนหนึ่งของบริการของ Clicksbiz สำหรับแสดงคะแนนคงเหลือหรือที่ได้รับจากการแนะนำระบบผ่านเพื่อน คุณสามารถเติม Clickspoint เข้าระบบเพื่อใช้งานภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายในระบบ ทั้งนี้คะแนนคงเหลือจะแสดงอยู่ในระบบจนกว่าจนหากมีการใช้งานจะตัดคะแนนออกตามเงื่อนไขที่กำหนดหลังจากทำการใช้จ่ายในส่วนตรวจสอบสลิปอัตโนมัติหรือใช้บริการขนส่ง

 1. Clicksbiz Guarantee 

10.1 Clicksbiz Guatantee คือบริการที่จัดไว้ให้โดย Clicksbiz เพื่อคุ้มครองสิทธิ์และปกป้องความเสี่ยงของผู้ใช้งาน โดยการรับประกันความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของข้อตกลง หากผู้ใชงานมีการยืนยันตัวตนและส่งเอกสารผ่านระบบ เมื่อได้รับการอนุมัติระบบจะแจ้งผ่านอีเมลและผ่านระบบ โดยแต่จะพิจารณาตามดุลยพินิจของทุกฝ่ายและตามข้อกฎหมาย

9.2 เพื่อไม่ให้เกิดข้อกังขา ธุรกรรมใดๆที่ไม่ได้ทำผ่านทางไซต์หรือระบบจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากนโยบาย Clicksbiz Guarantee

 1. การยกเลิก การคืนสินค้าและสินค้าตีกลับ

11.1 ผู้ใช้งานระบบไม่สามารถยกเลิกการสแกนสินค้าได้หากมีการสแกนตัดสต็อกไปเรียบร้อยแล้ว

11.2 เมื่อมีสินค้าตีกลับจะไม่สามารถคืนยอดเครดิต (Clickspoint)

11.3 ในกรณีที่สินค้าตีกลับขึ้นอยู่กับนโยบายหรือเงื่อนไขของแต่ละขนส่ง

 1. ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานระบบ

12.1 ผู้ใช้งานความจัดการและตรวจสอบข้อมูลที่ทำการอัพโหลดอย่างเหมาะสมว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคาและรายละเอียดสินค้า รหัสสินค้า เลข Serial Number จำนวนสินค้าคงคลัง และข้อกำหนดและเงื่อนไขมีความถูกต้อง

 1. การเปลี่ยงแปลงนโยบายการใช้งาน

เราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลา คุณควรตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ที่เราทำเนื่องจากนโยบายการใช้งานนี้มีผลผูกพันทางกฎหมายกับคุณ บางส่วนของบทบัญญัติที่มีอยู่ในนโยบายการใช้งานนี้อาจจะถูกแทนที่โดยบทบัญญัติหรือประกาศที่ตีพิมพ์ในที่อื่นๆ ของเว็บไซต์เรา